Certifikáty

Naša spoločnosť získala nasledovné certifikáty:


Politika integrovaného systému manažérstva

Politika kvality

Sme moderná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti žiaruvzdorných výmuroviek priemyselných pecí. Naším úsilím je zameranie na spokojnosť zákazníkov – splnenie ich požiadaviek a očakávaní. Toto pre nás znamená poskytovať kvalitné služby a vyrábať kvalitné výrobky, byť flexibilný a služby a výrobky poskytovať vždy načas. Byť spoľahlivým partnerom je náš prvoradý cieľ.

 • Kvalita je základným princípom pre všetky naše činnosti
 • Neustále hľadáme cesty a nástroje na zrýchlenie, upresnenie a kvalitu svojich činností a služieb, za čo nesie zodpovednosť každý zo zamestnancov spoločnosti.
 • Zabezpečujeme zvyšovanie odbornej úrovne všetkých svojich zamestnancov, čím sa naši zamestnanci skvalitňujú vo vzdelaní v príslušnom odbore, čo prispieva ku kvalite spoločnosti.
 • Pravidelne preskumávame systém manažérstva kvality a robíme opatrenia na zvyšovanie jeho efektívnosti a účinnosti.
 • Neustálym zvyšovaním kvality chceme docieliť udržanie a posilnenie svojho postavenia na trhu.
 • Vedenie spoločnosti osobne zodpovedá za vhodné nastavenie systému zabezpečenia kvality a za vytvorenie podmienok k jeho neustlemu zlepšovaniu.
 • Vytvárať podmienky pre správny chod systému manažérstva kvality vybudovaného podľa normy STN EN ISO 9001:2009 a neustále zlepšovať jeho efektívnosť.

Manažment spoločnosti sa zaväzuje vytvárať primerané podmienky na realizáciu politiky kvality, zaväzuje seba, ako aj všetkých zamestnancov politiku kvality vždy dodržiavať. Všetci zamestnanci sú priamo zodpovední za kvalitu vlastnej práce. Táto politika kvality je záväzná pre všetkých našich zamestnancov.


Politika BOZP

Uvedomujeme si zodpovednosť za bezpečné prevádzkovanie našich technológií pri poskytovaní služieb v oblasti žiaruvzdorných výmuroviek. Neuspokojíme sa však iba s plnením legislatívnych požiadaviek, ale neustálym zlepšovaním a efektívne vynaloženými prostriedkami na riadenie rizík vytvárame také pracovné podmienky, ktoré nebudú príčinou nehôd, úrazov a chorôb.

 • Vzájomnou komunikáciou a jasne definovanými  cieľmi zabezpečíme jej pochopenie a podporu všetkých zamestnancov
 • Poskytneme dostatočné zdroje na realizáciu politiky bezpečnosti, podporu systému manažérstva a ochrany zdravia pri práci
 • Zabezpečujeme školenia, prípravu tak, aby zamestnanci boli kvalifikovaní na vykonávanie svojich pracovných činnosti zodpovedne
 • Pravidelne preskúmame systém manažérstva BOZP a jeho zhodu s vyhlásenou politikou
 • Do riadenia bezpečnosti zapojíme všetkých zamestnancov
 • Za manažérstvo BOZP sú zodpovední vedúci pracovníci na všetkých stupňoch riadenia

Politika environmentu

V súlade s naším poslaním uplatňujeme zásady environmentálneho správania zohľadňujúc povahu, rozsah a environmentálne vplyvy našich činnosti pri poskytovaní služieb v oblasti žiaruvzdorných výmuroviek priemyselných pecí:

 • Riadiť všetky procesy tak, aby sa využívali prednosti modernej technológie a minimalizovali sa emisie
 • Hľadať možnosti recyklácie znižovať objem odpadov
 • Optimalizovať spotrebu energii všetkého druhu

Aktualizujeme environmentálne programy primerane stavu, poznania a novým skutočnostiam. Vzdelávaním a zvyšovaním kvalifikácie zamestnancov zlepšujeme environmentálne povedomie a motivujeme k zlepšovaniu environmentálneho profilu spoločnosti. Uvedomujeme si komplexnosť environmentálnej legislatívy Európskej únie a zodpovedne pristupujeme k riadeniu rizík v nových podmienkach.

Manažment spoločnosti PROFE, s.r.o. sa zaväzuje neustále zlepšovať environmentálne správanie spoločnosti a zabezpečovať prevenciu znečisťovania v súlade s legislatívou


Politika integrovaného systému manažérstva je záväzná pre všetkých našich zamestnancov.